Koopovereenkomst

REGLEMENT VAN EEN WEBSHOP

ART. 1. ALGEMENE BEPALINGEN
1. In dit Reglement worden de algemene voorwaarden voor de verkoop van producten bepaald die aangeboden worden door de webshop die op de website www.klasse-foto.nl actief is en die in dit Reglement "webshop" genoemd wordt.
2. Klassefoto is een onderdeel van Stephan van Goor Fotografie en gevestigd in Heiloo. Stephan van Goor Fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37158366
3. Een persoon die een product bij de webshop koopt, wordt in dit Reglement "klant" genoemd.
4. Voor het plaatsen van een bestelling dient de klant kennis te nemen van dit Reglement en akkoord te gaan met de inhoud ervan. Het accepteren van de inhoud van het Reglement is een voorwaarde die nodig is om gebruik te kunnen maken van het aanbod van de webshop. Een klant accepteert het Reglement door een bestelling te plaatsen in de vorm, zoals in dit Reglement bepaald is.
6. De webshop behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten uit zijn assortiment te wijzigen, nieuwe producten in het assortiment op te nemen, of dan wel te verwijderen, op de website van de webshop reclameacties te houden en te beëindigen of deze te wijzigen.
7. Bij acties en uitverkoop wordt een beperkt aantal producten aangeboden en de bestellingen worden uitgevoerd in volgorde van binnenkomst van de door de webshop bevestigde bestellingen van die producten en wel zolang de voorraad strekt.
ART. 2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Persoonsgegevens van klanten van de webshop worden verwerkt in verband met de uitvoering van de bestelling en ze worden beschermd conform de geldende wettelijke bepalingen. Indien in de geplaatste bestelling de klant daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat, worden de persoonsgegevens tevens verwerkt voor marketingdoeleinden, dat wil zeggen voor het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en acties die door de webshop aangeboden worden.
2. De persoonsgegevens die door de klant verstrekt worden, worden door Klassefoto, gevestigd in Heiloo(Nederland) verwerkt.
3. De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden.
4. Een klant heeft het recht zijn gegevens in te zien, een wijziging of een aanvulling van de gegevens te verlangen, dan wel verwijdering van de gegevens te vragen na uitvoering van de overeenkomst.
ART. 3. AANGEBODEN PRODUCTEN
1. Via de webshop worden foto’s en/of producten waar deze foto’s opstaan verkocht die door Klassefoto gemaakt worden. Het kopiëren van de afbeeldingen zonder toestemming is strafbaar.
2. Individuele instellingen van de computer en de monitor die tot een verkeerde of een vervormde weergave van de foto’s (bijvoorbeeld de kleur) leiden, vormen geen grond tot een reclamatie.
4. Alle prijzen die in de webshop genoemd worden, zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief de Nederlandse btw.
ART. 4. PLAATSEN VAN BESTELLINGEN
1. Bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.klasse-foto.nl via de bestel procedure.
2. Indien onjuiste, onvolledige of verkeerde gegevens vermeld worden, zal Klassefoto proberen contact op te nemen met de klant om de gegevens aan te vullen of te corrigeren. Mocht contact met de klant niet mogelijk zijn, zal Klassefoto afzien van de koopovereenkomst.
3. Bij afwijkende bestellingen behoudt de webshop zich het recht de bestelling aanvullend te controleren telefonisch of via internet, waarbij de webshop te allen tijde het recht behoudt af te zien van de overeenkomst, indien de door de klant verstrekte gegevens onvolledig, verkeerd of niet correct blijken te zijn.
4. De webshop behoudt zich het recht voor van de verkoop af te zien, indien een bepaald product niet beschikbaar is. In een dergelijk geval kan de klant, nadat hij over de ontstane situatie op de hoogte is gebracht, een beslissing nemen over de uitvoering van de bestelling (een gedeeltelijke uitvoering, een langere wachttijd of een annulering van de gehele bestelling).
5. Een wijziging van de bestelling kan de klant slechts aanbrengen tot het moment, waarop de webshop een bevestiging van de bestelling aan de klant gestuurd heeft.
6. Een bestelling wordt uitgevoerd, nadat de klant de betaling heeft overgemaakt.
De verkoopovereenkomst tussen de webshop en de klant komt tot stand op het moment, waarop de klant betaald.
ART. 5 WIJZE VAN BETALING
1. De klant kan betalen via IDEAL, mocht dit niet lukken neem dan gerust contact op.
ART. 6. LEVERING VAN HET PRODUCT
1. Het product dat bij onze webshop besteld is, word afhankelijk van de verzend methode verzonden.
2. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht en de totale afmetingen van het bestelde product. De verzendkosten worden genoemd bij het plaatsen van de bestelling.
3. De levertijd is 7 dagen.
4. Na ontvangst van de zending dient de klant de zending en de inhoud ervan te controleren. Mocht er iets niet kloppen meld dit dan direct aan Klassefoto.
ART. 8. GARANTIE
1. Indien de klant fysieke gebreken constateert, is hij verplicht de verkoper onmiddellijk per e-mail te informeren (het adres luidt: bestel@klasse-foto.nl), echter uiterlijk binnen 10 dagen na het constateren van het gebrek.

2. De webshop zal binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop melding is gemaakt van non-conformiteit, een antwoord sturen op de eisen van de klant. Het niet antwoorden op de eisen van de klant binnen de hiervoor genoemde termijn houdt in dat de eisen van de klant ingewilligd worden.
4. De kosten, gemaakt in verband met corrigeren van de bestelling, zijn voor rekening van Foto van Wijk. Een beschadigd product wordt door een nieuw, volwaardig product vervangen. Mocht dat niet meer mogelijk zijn (bijvoorbeeld omdat het niet meer leverbaar is), zal de webshop de waarde van het product terugstorten of een ander, in de webshop verkrijgbaar product aanbieden, naar keuze van de klant.
ART. 9. SLOTBEPALINGEN
1. Alle informatie, afbeeldingen van de producten en merken van de producenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren is het verboden deze te kopiëren en te verspreiden, te gebruiken voor handelsdoeleinden of voor presentaties.
2. De partijen zullen trachten alle geschillen in der minne te schikken. Mocht dat niet mogelijk zijn wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.
3. De webshop behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het Reglement. Informatie over wijzigingen wordt gepubliceerd op de website www.klasse-foto.nl.
4. Op het onderhavige reglement en de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend het Poolse recht van toepassing.